Zmluvné podmienky (verejná zákazka)

ZÁKLADNÉ POJMY
V nasledujúcom texte sú uvedené podmienky a podmienky ("Podmienky"), Na ktorom služba Signal2Forex ("služba"Alebo"We") Ponúka prístup na internetovú stránku nachádzajúcu sa na stránke www.signal2forex.com popri jej súvisiacich špecifických stránkach ("Miesto") Zákazníkovi bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste držiteľom účtu (ako je definovaný nižšie)vy") A používanie jeho produktov prostredníctvom stránky ("Produkty").
PREČÍTAJTE zásady ochrany osobných údajov, Cookie Policy, riziko predchádzajúceho varovania a všetky tieto vlastnosti a podmienky, vrátane osobitných podmienok pred použitím tejto návšteve. POKRAČENÍM PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO PRODUKTOV NA TOMTO STRÁNKE, VYZNAČUJETE VAŠE PRIJÍMANIE TÝCHTO PODMIENOK A PODMIENOK. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, odstrániť alebo doplniť tieto Zmluvné podmienky. Vaše používanie Stránky alebo Produktov alebo poskytnutie osobných údajov po akýchkoľvek zmenách znamená, že akceptujete aktualizované Zmluvné podmienky.
Rozumiete a súhlasíte s tým, že služba môže kedykoľvek prerušiť alebo zmeniť stránku bez upozornenia. Rozumiete tiež a súhlasíte s tým, že služba môže prerušiť alebo obmedziť používanie tohto webu z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia.

VÁŠ ÚČET
V rámci procesu, ktorý je potrebný na vytvorenie účtu na stránke ("účet") a získanie prístupu k určitým produktom, budete musieť uviesť celé meno, e-mailovú adresu, heslo a telefónne číslo ("Registračné poverenia "). Musíte zabezpečiť, aby vaše registračné poverenia boli presné, pravdivé a aktualizované. Pri poskytovaní nepravdivých údajov o registrácii sa verejná zmluva nepovažuje za uzatvorenú.

Budete výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vašej e-mailovej adresy a hesla a okamžite nás budete informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu. Za všetku činnosť a využitie vo svojom účte nesiete výlučnú zodpovednosť.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť svoj účet podľa nášho uváženia bez predchádzajúceho upozornenia.

NÁKUP
Platba: Ak chcete zakúpiť naše produkty, uskutočníte platbu s použitím spôsobu platby, ktorý vám bude k dispozícii. Môžeme vás nasmerovať na naše webové stránky poskytovateľov dôveryhodných poskytovateľov platobných služieb. Môže sa vyžadovať zdieľanie s poskytovateľmi platobných služieb Vaše osobné údaje (napríklad vaše meno, adresa, identifikačné číslo), finančné informácie (napr. Číslo vašej kreditnej karty, bankový účet atď.) A ďalšie informácie. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s týmto nákupom, budú presné, úplné a aktuálne.
Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky, ktoré vzniknú pri použití vašej kreditnej karty, debetnej karty alebo iného platobného mechanizmu za ceny platné v čase, keď vznikli takéto poplatky. Platíte aj všetky príslušné dane súvisiace s akýmikoľvek nákupmi, ktoré vykonáte.
zmenou: Nákupom našich produktov získate rok bezplatnej podpory a aktualizácií.
Náhrady: Vyplatíme vám vrátenie platby, ak náš produkt nefunguje len. V tomto prípade, alebo ak sa domnievate, že ste vám boli obvinení omylom, mali by ste nás kontaktovať v priebehu 15 dní od takéhoto poplatku. Žiadne náhrady nebudú poskytnuté za žiadne poplatky staršie ako 15 dní. Vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť o vrátenie platby, ak sa dôvodne domnievame, že chcete získať naše produkty podvodne.

PODMIENKY
Kvôli množstvu zdrojov, z ktorých sa získa obsah prezentovaný na lokalite a prirodzeným rizikám elektronickej distribúcie, môže dôjsť k oneskoreniam, vynechaniu alebo nepresnostiam tohto obsahu a stránok.
VŠETKY OBSAH A PRODUKTY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ BEZ ZÁRUK. VLASTNÍCI A ZAMESTNANCI WEB-SITE SIGNAL2FOREX.COM NEMÔŽU ZARUČUJÚ A NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ DATOV DOSTUPNÝCH V SITUÁCII A VLASTNÍCI WEBOVÝCH STRÁNOK NEVYHOVUJÚ ŽIADNE TIETO VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY.
V ŽIADNOM PRÍPADE vlastníkov a zamestnancov týchto stránok BE zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane pre akúkoľvek finančnú stratu, ušlý zisk, akékoľvek náhodné alebo následné škody spôsobené priamo alebo nepriamo s využitím informácií a výrobky z webu.

OBMEDZENÁ LICENCIA
Signal2Forex vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú a obmedzenú osobnú licenciu na prístup a používanie tohto webu ("Licencia"). Táto licencia je podmienená plným a trvalým súladom s týmito zmluvnými podmienkami. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej predávať produkty zakúpené na týchto stránkach iným osobám a nebudete skopírovať žiadne materiály, ktoré sa na týchto stránkach nenachádzajú bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov týchto stránok. Súhlasíte s tým, že nebudete používať akúkoľvek funkciu elektronickej komunikácie Služieb na stránkach na akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný, zneužívajúci a narúša súkromie iného, ​​obťažuje sa a ohovára. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Signal2forex, podľa vlastného uváženia a bez oznámenia, môže ukončiť váš prístup ku všetkým službám a produktom a odstrániť akékoľvek informácie alebo obsah.

PRÁVA SPOLOČNOSTI
Signal2Forex si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzku tohto webu alebo akejkoľvek jeho časti kedykoľvek a nemôžete nárokovať nároky voči tejto službe v súvislosti s touto stránkou.

ODKAZY NA SITUÁCIE TRETÍCH STRÁN
Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Takéto hypertextové odkazy sa poskytujú len pre vaše referencie a informácie. Majitelia signal2forex.com nie sú zodpovední za obsah alebo prevádzku takýchto webových stránok. Zodpovedáte za používanie ľubovoľného obsahu na akýchkoľvek iných webových stránkach, na ktoré by ste mohli odkazovať z týchto stránok.

INFORMÁCIE O TRHU
Signal2forex.com vám môže dať k dispozícii finančné informácie, ktoré sú generované interne alebo získané od partnerov ("Poskytovatelia tretích strán"). Patria sem údaje o finančných trhoch, cenové ponuky, novinky, grafy a údaje o analytikoch ("Informácie o trhu").

Informácie o trhu poskytované na tejto stránke nie sú určené ako investičné poradenstvo. Poskytujeme vám ju iba ako službu pre vaše pohodlie. Spoločnosť Signal2forex.com a jej poskytovatelia tretích strán nezaručujú presnosť, včasnosť, úplnosť alebo správnosť sekvenčného spracovania informácií o trhu a nezaručujú žiadne výsledky.

POUŽITIE & PRÍSTUP K SITE
Budete zodpovední za poskytovanie a udržiavanie prostriedkov, ktorými pristupujete na stránku, ktoré môžu zahŕňať okrem iného aj váš osobný počítač alebo mobilné zariadenie, hardvér pripojenia a telekomunikačné linky.

Zaručujete, že ste implementovali správnu ochranu vášho počítača a všetky údaje na ňom. Preberáte všetky riziká spojené s používaním a ukladaním informácií vo vašom počítači alebo zariadení, prostredníctvom ktorých získate prístup na web (ďalej len "počítač").

Súhlasíte s tým, že Signal2forex služba nebude zodpovedať vám k poškodeniu alebo zničeniu udalostí do počítača systémov, dát alebo záznamov, alebo za meškanie, straty alebo chyby vyplývajúce zo zlyhania alebo nehospodárnosti výpočtové zariadenia alebo softvéru.

Nebudete žiadnym spôsobom priamo alebo nepriamo vystavovať Signal2forex.com akémukoľvek počítačovému vírusu alebo inému podobne škodlivému materiálu.

TECNICKÉ PROBLÉMY

Chápete, že technické problémy alebo iné podmienky môžu oddialiť alebo zabrániť vám prístup na web.

Súhlasíte, že nebudete držať majitelia Signal2forex.com zodpovednosť za prípadné technické problémy, zlyhanie systému a poruchy, poruchy komunikačné linky, poruchy zariadení alebo softvéru a otázky prístupu k systému a iných podobných počítačových problémov a chýb.

Služba Signal2forex nezaručuje, že budete mať kedykoľvek prístup na stránku a akúkoľvek geografickú polohu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky produkty, názvy, logá a ochranné známky v obsahu stránky vlastní vlastníci stránok Signal2forex.com a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

Súhlasíte s tým, že neodstránite žiadne upozornenia o autorských právach z materiálov, ktoré tlačíte alebo sťahujete zo stránky. Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať ani distribuovať naše produkty alebo iný materiál chránený autorskými právami bez predchádzajúceho získania povolenia vlastníkov služby Signal2forex.

PORUŠENIE
Súhlasíte s tým, aby plne odškodní majiteľom Signal2forex.com všetky nároky, požiadavky, škody, náklady a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok zo strany vás.

Posledná zmena: 10 jún 2018