Zmluvné podmienky (verejná zákazka)

ZÁKLADNÉ POJMY
Nasledujúci text popisuje zmluvné podmienky („Podmienky“), Na ktorom„ Unitrading “sro ako vlastník služby Signal2Forex.com (ďalej len„Služba sa"Alebo"We„) Ponúka prístup na internetovú stránku na adrese www.signal2forex.com („Miesto„) Vám, zákazníkovi, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste majiteľom účtu (ako je definované nižšie) (“Vy „) A používanie jej produktov prostredníctvom Stránky („Produkty").
PROSÍM, PREČÍTAJTE SI OCHRANA SÚKROMIA, VAROVANIE RIZIKO A VŠETKY NASLEDUJÚCE PODMIENKY VRÁTANE OSOBITNÝCH PODMIENOK PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY. POKRAČOVANÍM V PRÍSTUPE K TOMTO STRÁNKE ALEBO POUŽÍVANÍM TENTOCH STRÁNOK ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV NA TOMTO STRÁNKE VYZNAMUJETE VÁŠ PRIJATIE TÝCHTO PODMIENOK. Vyhradzujeme si právo tieto Zmluvné podmienky kedykoľvek zmeniť, odstrániť alebo pridať. Vaše používanie Stránky alebo Produktov alebo poskytnutie osobných údajov po vykonaní akýchkoľvek zmien znamená, že súhlasíte s aktualizovanými Zmluvnými podmienkami.
Rozumiete a súhlasíte s tým, že služba môže kedykoľvek prerušiť alebo zmeniť stránku bez upozornenia. Rozumiete tiež a súhlasíte s tým, že služba môže prerušiť alebo obmedziť používanie tohto webu z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia.

VÁŠ ÚČET
V rámci procesu potrebného na založenie účtu na stránke („účet“) a získanie prístupu k určitým produktom budete požiadaní, aby ste poskytli svoje celé meno, e-mailovú adresu, heslo a telefónne číslo („Registračné údaje“. “). Musíte sa ubezpečiť, že vaše registračné údaje sú presné, pravdivé a aktualizované. Ak poskytnete nepravdivé registračné údaje, verejná zmluva sa nepovažuje za uzavretú.

Budete výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vašej e-mailovej adresy a hesla a okamžite nás budete informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu. Za všetku činnosť a využitie vo svojom účte nesiete výlučnú zodpovednosť.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť svoj účet podľa nášho uváženia bez predchádzajúceho upozornenia.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY
Naprogramujeme a predáme vlastných forexových poradcov a ukazovatele pre automatické obchodovanie na trhu Forex (the,en Produkty). Pomáhame tiež s inštaláciou týchto pomôcok zakúpených na týchto stránkach do vášho počítača a počas roka poskytujeme technickú podporu každému zákazníkovi.

NÁKUP
Platba: Za účelom zakúpenia našich Produktov budete musieť uskutočniť platbu pomocou spôsobu platby, ktorý máte k dispozícii. Môžeme vás nasmerovať na webové stránky našich dôveryhodných poskytovateľov platobných služieb. Môže sa od vás vyžadovať zdieľanie s poskytovateľmi platobných služieb o vašich osobných údajoch (ako je vaše meno, adresa, identifikačné číslo), finančných informáciách (napr. Číslo vašej kreditnej karty, bankový účet atď.) A akýchkoľvek ďalších informáciách. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s takýmto nákupom, budú presné, úplné a aktuálne.
Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky, ktoré vzniknú pri použití vašej kreditnej karty, debetnej karty alebo iného platobného mechanizmu za ceny platné v čase, keď vznikli takéto poplatky. Platíte aj všetky príslušné dane súvisiace s akýmikoľvek nákupmi, ktoré vykonáte.
Obnovy: Nákupom našich produktov získate rok bezplatnej podpory a aktualizácií.

Výmena a vrátenie tovaru: Vrátime vám peniaze, ak náš produkt nefunguje na vašom PC a neotvára obchody. V takom prípade by ste nás mali kontaktovať na e-mailovej adrese support@signal2forex.com do 15 dní od zakúpenia a poskytnúť údaje Teamvieweru pre vstup do vášho PC. Skontrolujeme náš produkt na vašom účte. Ak odborný poradca neotvára obchody, vrátime vám peniaze do 7 dní rovnakým spôsobom platby, aký bol vykonaný pri nákupe.
Za poplatky staršie ako 15 dní po zakúpení nebudú vrátené žiadne náhrady. Vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť o vrátenie platby, ak sa odôvodnene domnievame, že chcete naše produkty podvodne dostať.

PODMIENKY
Kvôli množstvu zdrojov, z ktorých sa získa obsah prezentovaný na lokalite a prirodzeným rizikám elektronickej distribúcie, môže dôjsť k oneskoreniam, vynechaniu alebo nepresnostiam tohto obsahu a stránok.
VŠETKY OBSAH A PRODUKTY TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ BEZ ZÁRUK. VLASTNÍCI A ZAMESTNANCI WEB-SITE SIGNAL2FOREX.COM NEMÔŽU ZARUČUJÚ A NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ DATOV DOSTUPNÝCH V SITUÁCII A VLASTNÍCI WEBOVÝCH STRÁNOK NEVYHOVUJÚ ŽIADNE TIETO VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY.
V ŽIADNOM PRÍPADE vlastníkov a zamestnancov týchto stránok BE zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane pre akúkoľvek finančnú stratu, ušlý zisk, akékoľvek náhodné alebo následné škody spôsobené priamo alebo nepriamo s využitím informácií a výrobky z webu.

OBMEDZENÁ LICENCIA
Služba vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú a obmedzenú osobnú licenciu na prístup a používanie stránky („licencia“). Táto licencia je podmienená úplným a trvalým dodržiavaním týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej predávať produkty zakúpené na tomto serveri iným a že nebudete kopírovať žiadne materiály objavujúce sa na tomto serveri bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov tohto servera. Zaväzujete sa, že nebudete používať žiadnu funkciu elektronickej komunikácie Služieb na Stránke na akékoľvek účely, ktoré sú nezákonné, urážlivé a zasahujú do súkromia, obťažovania a urážky iného. Súhlasíte s tým, že služba môže na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup k akejkoľvek alebo všetkým službám a produktom a odstrániť akékoľvek informácie alebo obsah.

PRÁVA SPOLOČNOSTI
Služba Signal2Forex.com si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť prevádzku tejto stránky alebo ktorejkoľvek jej časti a v súvislosti s ňou nemôžete uplatniť nároky voči službe.

ODKAZY NA SITUÁCIE TRETÍCH STRÁN
Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Takéto hypertextové odkazy sú poskytované len pre vašu informáciu a informáciu. Vlastník signal2forex.com nezodpovedá za obsah alebo prevádzku týchto webových stránok. Ste výhradne zodpovední za použitie akéhokoľvek obsahu na akýchkoľvek iných webových stránkach, na ktoré by ste mohli odkazovať z tejto stránky.

INFORMÁCIE O TRHU
Signal2forex.com vám môže sprístupniť finančné informácie, ktoré sú generované interne alebo získané od partnerov („Poskytovatelia tretích strán“). Patria sem údaje o finančnom trhu, ponuky, správy, grafy názorov analytikov a údaje („Informácie o trhu“).

Informácie o trhu poskytované na tejto stránke nie sú určené ako investičné poradenstvo. Sprístupňujeme ho iba ako službu pre vaše vlastné pohodlie. Služba a jej poskytovatelia tretích strán nezaručujú presnosť, aktuálnosť, úplnosť alebo správne zoradenie informácií o trhu a nezaručujú žiadne výsledky vyplývajúce z ich používania.

POUŽITIE A PRÍSTUP NA STRÁNKU
Budete zodpovední za poskytovanie a udržiavanie prostriedkov, ktorými pristupujete na stránku, ktoré môžu zahŕňať okrem iného aj váš osobný počítač alebo mobilné zariadenie, hardvér pripojenia a telekomunikačné linky.

Garantujete, že ste vykonali správnu ochranu počítača a všetky údaje na ňom. Preberáte všetky riziká spojené s používaním a uchovávaním informácií na vašom počítači alebo zariadení, prostredníctvom ktorých získate prístup na stránku (ďalej len „počítač“).

Súhlasíte s tým, že služba Signal2forex.com vám nebude zodpovedať v prípade poškodenia alebo zničenia vašich počítačových systémov, údajov alebo záznamov alebo za oneskorenia, straty alebo chyby v dôsledku zlyhania alebo zlého spravovania počítačového zariadenia alebo softvéru.

Nebudete žiadnym spôsobom priamo alebo nepriamo vystavovať Signal2forex.com akémukoľvek počítačovému vírusu alebo inému podobne škodlivému materiálu.

TECNICKÉ PROBLÉMY

Chápete, že technické problémy alebo iné podmienky môžu oddialiť alebo zabrániť vám prístup na web.

Súhlasíte, že nebudete držať majitelia Signal2forex.com zodpovednosť za prípadné technické problémy, zlyhanie systému a poruchy, poruchy komunikačné linky, poruchy zariadení alebo softvéru a otázky prístupu k systému a iných podobných počítačových problémov a chýb.

Služba Signal2forex nezaručuje, že budete mať prístup na stránku kedykoľvek a v ľubovoľnom geografickom umiestnení.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky produkty, tituly, logá a ochranné známky v obsahu tejto stránky sú vlastníctvom vlastníka stránky Signal2forex.com sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach.

Súhlasíte s tým, že z materiálov, ktoré vytlačíte alebo stiahnete zo stránok, nevymažete žiadne oznámenia o autorských právach. Súhlasíte, že nebudete reprodukovať ani distribuovať naše produkty alebo iný materiál chránený autorskými právami bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov služby Signal2forex.com.

PORUŠENIE
Zaväzujete sa, že úplne odškodníte vlastníka Signal2forex.com na všetky nároky, nároky, škody, náklady a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto podmienok.

Posledná zmena: 09. apríla 2020